آدرس: بلوار راه آهن، جنب گلزار شهداء _ سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس

تماس: 33516514_076 / 33516735_076